Kleuter bouwhoek

De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:
Marc van Zijl
Ingrid Tode

Oudergeleding De Wegwijzer:
Berry Quirijns (secretaris)
Hanneke Valstar

Oudergeleding De Schoof:
Tamara Kiene (voorzitter)
Richard Hendriks

Personeelsgeleding:
Menorah: Muriel Peeters, Joyce Schreurs
De Wegwijzer: Jefira Nagel
De Schoof: Florentine Overeijnder

In de MR wordt het beleid van het schoolbestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u opvragen via onderstaand emailadres.

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.menorah@pcpomiddenbrabant.nl. Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:
Maandag, 9 september 2019 Menorah
Dinsdag, 29 oktober 2019 Wegwijzer
Woensdag, 11 december 2019 Schoof
Maandag, 27 januari 2020 Menorah
Dinsdag, 10 maart 2020 Wegwijzer
Dinsdag, 19 mei 2020 Schoof
Woensdag, 24 juni 2020 Menorah