Kleuter bouwhoek

De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:
Ingrid Tode
Suzanne Veenstra-Goverde
Fariza Mogomedova (tijdelijk voor Ingrid Tode)

Oudergeleding De Wegwijzer:
Jorinde Jelles
Iris Halma

Oudergeleding De Schoof:
Sander de Ruijter
Richard Hendriks (voorzitter)

Personeelsgeleding:
Menorah: Yolanda Goedegebuure, Iris van den Wijngaard
De Wegwijzer: Lieve d’Hondt
De Schoof: Natasja Simjouw

In de MR wordt het beleid van het schoolbestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u opvragen via onderstaand emailadres.

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.menorah@pcpomiddenbrabant.nl. Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:
De notulen kunt u vinden door op de vergaderdatum te klikken.
MR-Jaarplan-De Parel 2021-2022.

Maandag 01-11-2021 19:30 – 21:30 De Schoof
Woensdag 08-12-2021 19.30-21.30 Menorah
Maandag 07-02-2022 19.30-21.30 De Wegwijzer
Dinsdag 15-03-2022 19:30 – 21:30 De Schoof
Maandag 30-05-22 19:30 – 21:30 Menorah
Woensdag 29-06-22 19:30 – 21:30 De Wegwijzer
Maandag 04-07-21 19:30 – 21:30 Afsluitende borrel