Medezeggenschapsraad

De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van alle drie de scholen vertegenwoordigd. Dat zijn op dit moment:

Oudergeleding Menorah:
Jacco Mulders (voorzitter), Mark van Zijl

Oudergeleding De Wegwijzer:
Iris Kemper, Hanneke Valstar

Oudergeleding De Schoof:
Tamara Kiene, Petra Ruitenberg

Personeelsgeleding:
Menorah: Muriel Peeters, Majorie Mulder (secretaris)
De Wegwijzer: Tim Verharen, vacature
De Schoof: Florentine Overeijnder, vacature

In de MR wordt het beleid van het schoolbestuur besproken. De MR heeft daarbij een adviserende of instemmende taak m.b.t. de begroting, de formatie, het vakantierooster en benoemingen van personeel.
De MR heeft een jaarplan waarin onder andere is vastgelegd welke thema’s we in dat jaar bespreken. Tevens is hierin het vergaderschema opgenomen. Het jaarplan kunt u hieronder downloaden.

Wat kan de medezeggenschapsraad voor u doen?

De MR wil functioneren als klankbord voor ouders en personeel. De MR wil graag weten wat er leeft in de school. Als er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

De MR is via e-mail te bereiken: mr.menorah@pcpomiddenbrabant.nl. Vanuit de MR zit een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Midden Brabant.

De vergaderingen van de MR zijn op:

Maandag 25 september 2017 (De Wegwijzer)
Dinsdag 7 november 2017 (De Schoof)
Woensdag 10 januari 2017 (Menorah)
Dinsdag 20 maart 2018 (De Wegwijzer)
Dinsdag 8 mei 2018 (De Schoof)
Woensdag 13 juni 2018 (Menorah)

Download de notulen 2017-2018:

Notulen MR3 10-01-2018
Notulen MR2 07-11-2017
Notulen MR1 25-09-2017

Archief

Jaarplan / jaarverslag MR

Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014
Jaarplan 2014-2015