Voorschool Menorah

Voorschool Menorah is gevestigd in basisschool Menorah op de locatie in de Griegstraat. Op de voorschool kunnen kinderen vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar voor 2 of meer dagdelen terecht om te spelen met leeftijdsgenootjes.
De voorschool is erop gericht dat peuters zich kunnen ontplooien en leren rekening te houden met een ander. Zij spelen, knutselen luisteren naar een verhaal zingen liedjes en leren met elkaar om te gaan. Met de voorschool willen wij bereiken dat uw kind goed voorbereid is op het basisschool onderwijs. Dit doen wij o.a. door samen te werken met de kleuterklassen en waar mogelijk feesten (sinterklaas, kerst e.d.) gezamenlijk te vieren.

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ‘s morgens van 8.30-11.00 uur. Maandag, dinsdag en donderdag ’s middags van 12.15-14.45 uur
In elke groep zitten maximaal 16 peuters en er zijn altijd 2 juffen aanwezig.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven voor de voorschool als uw kind 1 ½ jaar is. U kunt dit doen met een inschrijfformulier dat u bij de voorschool of op de basisschool op kunt halen.

Kosten

De voorschool wordt gefinancierd vanuit subsidie van de gemeente Oosterhout en uit de ouderbijdragen. Per 1 januari 2019 verandert dit als gevolg van de overgang naar kinderdagopvang.
Als uw peuter start op de voorschool krijgt u een contract met hierin de informatie over de bekostiging. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, als u hiervoor niet in aanmerking komt bekostigt de gemeente een deel van de opvang. Dit is ook afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. U betaalt eenmalig administratiekosten van €15.- . Als uw kind een VVE indicatie heeft moet uw kind 4 dagdelen komen en bekostigt de gemeente een deel van de opvang. Deze VVE indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven als uw kind een taal en/of ontwikkelingsachterstand heeft.
Wij hanteren een maand opzegtermijn voor beëindiging van de plaatsing op de voorschool.

Dagindeling ochtend

08.30 uur Inloop; de peuters starten met een activiteit die op tafel ligt
08.40 uur Dagopening in de kring
08.50 uur Vrij spelen; de peuters kiezen waar willen spelen
09.25 uur Werken in de kleine groep
09.40 uur Plassen en handen wassen, luiers verschonen
09.50 uur Voorlezen
09.55uurDrinken en fruit eten
10.15 uur Muziekles; liedjes zingen, muziek maken, bewegen op muziek
10.30 uur Buiten spelen of bij slecht weer in de speelzaal
11.00 uur Naar huis

Dagindeling middag

12.15 uur inloop de peuters starten met een activiteit die op tafel ligt.
12.25 uur Dagopening in de kring
12.35 uur Vrij spelen; de peuters kiezen waar willen spelen
13.10 uur Werken in de kleine groep
13.25 uur Plassen en handen wassen, luiers verschonen
13.35 uur Voorlezen
13.40 uur Drinken en fruit eten
14.00 uur Muziekles; liedjes zingen, muziek maken, bewegen op muziek
14.15 uur Buiten spelen
14.45 uur Naar huis

Verjaardagen

Als u wilt, mag uw kind zijn of haar verjaardag vieren in de groep. U kunt met de mentor afspreken wanneer dit kan. Wilt u de traktatie (hetgeen overigens niet verplicht is!) eenvoudig en gezond houden?

Drinken en fruit

Wilt u, iedere keer dat uw kind komt, een fruithapje (geschilde stukjes appel/mandarijn/sinaasappel/peer, banaan, kiwi) meegeven in een bakje en wat te drinken in een beker voorzien van de naam van uw kind?

Privacy

Als uw peuter bij ons start ondertekend u een formulier met betrekking op verstrekken van gegevens in het kader van de wet op de privacy. U geeft hierin aan waar u wel en geen toestemming voor geeft.

Peuterplein (VVE Gecertificeerd)

Op de voorschool werken met het programma van Peuterplein. Het totaalprogramma Peuterplein is speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Bij de diverse thema’s horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw kind en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren. Het is een programma met activiteiten die moeilijker gemaakt kunnen worden voor de kinderen die wat verder zijn en een stapje makkelijker voor kinderen die het allemaal nog niet helemaal begrijpen. In het eigen tempo leert uw peuter stapje voor stapje de Nederlandse taalvaardigheid vergroten , sociaal sterker te worden, motoriek verbeteren etc

Mentor

Aan ieder kind op onze voorschool wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

Observeren

Wij volgen de ontwikkeling van uw peuter in de periode dat hij/zij bij ons op de voorschool verblijft. We gebruiken hiervoor de KIJK 0-7 registratie die ook op de basisschool Menorah wordt gebruikt. Tijdens het werken in de groep observeren we de kinderen of zij de nieuwe dingen die wij hebben aangeboden ook beheersen. We registreren alle peuters als zij 3 jaar zijn en als zij 4 jaar zijn, waarna de mentor u uitnodigt om deze met u te bespreken. De KIJK!-registratie wordt doorgegeven aan de basisschool na een afsluitend gesprek hierover met u.

Uitstapjes

We gaan ook wel eens met de peuters ergens naartoe. Als we met de kinderen een uitje hebben waarbij gebruik gemaakt wordt van auto’s wordt er altijd gebruik gemaakt van veiligheidszitjes voor alle kinderen. Wij hanteren bij uitstapjes de verhouding van 1 begeleider per 2 à 3 peuters.

Vakanties

In de schoolvakanties is ook de voorschool gesloten.
De vakantieplanning vindt u op onze website www.basisschoolmenorah.nl of op de Menorah app.

Feestdagen

Feestdagen als Sinterklaas, Kerstfeest en Pasen worden natuurlijk ook bij ons gevierd. Wij doen dit in samenwerking met de basisschool en u krijgt hier tijdig de nodige informatie over.

Luizenbrigade

Na iedere vakantie wordt er door de luizenbrigade controle gehouden. Indien er hoofdluis geconstateerd wordt bij uw kind, wordt u op de hoogte gebracht. Een luizenzak krijgt uw peuter als hij start op de voorschool.

Kleding

Wij willen u erop attenderen dat de kinderen veel op de grond spelen en buiten, dus trekt u ze kleren aan die vies mogen worden!
Is uw kind nog niet zindelijk? Wilt u dan naast luiers ook verschoning voor kleding meegeven. Het is altijd handig om jassen en tassen te voorzien van de naam van uw kind.

Inbreng van ouders/hulpouders

De voorschool is onderdeel van de Menorah. Dit brengt met zich mee dat ouders van voorschoolkinderen zitting mogen hebben in de Medezeggenschapsraad van de basisschool Menorah.
Er is een activiteitencommissie binnen basisschool Menorah. Deze commissie assisteert bij het organiseren van activiteiten binnen onze school. U kunt zich hiervoor aanmelden op e-mailadres ac.menorah@pcpomiddenbrabant.nl. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden om te assisteren bij diverse activiteiten als u liever niet in de activiteitencommissie plaatsneemt.
Binnen de voorschool kunnen we uw hulp bij het schoonmaken van het speelgoed ook goed gebruiken. Dit gebeurt een aantal keer per jaar. U kunt op de intekenlijst aangeven wanneer u graag wilt helpen. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere activiteiten.

Afmelden

Komt uw kind een keer niet wilt u dit dan tijdig doorgeven en bij ziekte ook graag even ziek melden. Dit kan telefonisch van 8.00-8.15 uur via telefoonnummer 0162-454654, app basisschool Menorah onder kopje ziekmelding of via de mail voorschool.menorah@pcpomiddenbrabant.nl

Op 17-07-2017 inspecteerde de GGD de voorschool in opdracht van de gemeente Oosterhout.

Vier ogen principe
Inspectierapport 05-11-2015
Rapport van bevindingen 01-06-2017
Inspectierapport 17-07-2017
Inspectierapport 07-11-2017
Klachtenvrijbrief KC